ครม. แจกสะบัดหมู่บ้านละ 2 แสน

ครม.แจกสะบัดหมู่บ้านละ 2 แสน

ครม.จัดงบกลาง 1.5 หมื่นล้านลงหมู่บ้าน “บิ๊กตู่” เข้มหลังคิกออฟ 1 พ.ค. ต้องเบิกจ่ายเสร็จใน 3 เดือน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจัดสรรงบกลาง ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท สำหรับใช้ในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนให้ 7.49 หมื่นหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 แสนบาท เพื่อนำไปพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทุกภูมิภาคของประเทศ

สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาด การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดสวัสดิการในหมู่บ้าน และสงเคราะห์ผู้ยากจนที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

“คณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอโครงการ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่เกษตร เป็นผู้ให้คำแนะนำ จากนั้นจะเสนอโครงการให้คณะกรรมการระดับอำเภอเป็นผู้อนุมัติโครงการ และส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติเงินส่งตรงไปยังอำเภอเพื่อลดขั้นตอน” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ถือเป็นการต่อยอดจากโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท โครงการกองทุนส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านผ่านกองทุนหมู่บ้าน 6 หมื่นล้านบาท โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ 5 แสนบาท วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท

“กระทรวงการคลังเสนอขอจัดสรรงบให้หมู่บ้านละ 3 แสนบาท แต่ ครม.เห็นร่วมกันว่าหมู่บ้านละ 2 แสนบาท น่าจะเพียงพอแล้ว เพราะก่อนหน้านี้มีหลายโครงการที่ส่งเงินลงไปยังหมู่บ้าน ซึ่งในภาพรวมน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความสุขให้ประชาชนในระดับที่พอเหมาะพอสม” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงเดือน เม.ย.นี้ กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการนี้ ขณะที่กระทรวงการคลังจะจัดทำคู่มือชี้แจงว่าแต่ละฝ่ายว่ามีหน้าที่อย่างไร โดยโครงการจะเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป และกำหนดให้เบิกจ่ายงบให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน หรือไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 2559

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ กำชับใน ครม. ว่า อย่าให้โครงการนี้ล่าช้าเหมือนกับโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ส่วนความกังวลเรื่องทุจริตนั้น ต้องให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการรั่วไหล

ที่มาจาก http://www.posttoday.com/

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น