การคิดคำนวณ

การคิดคำนวณ

การคิดคำนวณ เป็นการทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

อนุกรม

การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา และต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและคำตอบของอนุกรมคือตัวถัดไปหรือตัวสุดท้าย ซึ่งวิธีในการหาอนุกรมจะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลขนั้นๆ

ลองทำข้อสอบ

 


โอเปอร์เรต

การวิเคราะห์สรุปเหตุผล หรือ อนุกรม อีกรูปแบบหนึ่งที่มักนำมาออกข้อสอบ

ลองทำข้อสอบ

 


คณิตศาสตร์ทั่วไป

การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปอย่างง่าย ไม่ต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ เน้นที่การฝึกคิดรวบยอดหรือแก้ปัญหาเป็นหลัก โดยการตีความหมายของโจทย์ให้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ( บวก ลบ คูณ หาร ) จากนั้นก็คำนวณเพื่อหาคำตอบ หรือการหาคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ถามเป็นเรื่องราวของคนสัตว์ สิ่งของ สถานการณ์ แล้วหาคำตอบ

ลองทำข้อสอบ

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น