ความสามารถด้านเหตุผล

ความสามารถด้านเหตุผล

ความสามารถด้านเหตุผล คือ การทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

อุปมาอุปไมย

การหาตัวเลือกที่มีลักษณะความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา

ลองทำข้อสอบ

 


การสรุปความ

การสรุปความจากประโยค หรือบทความสั้นๆ ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้ ต้องอิงตามประโยคหรือบทความที่โจทย์กำหนดมาให้

ลองทำข้อสอบ

 


เงื่อนไขภาษา

สรุปความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไข ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้ ต้องอิงกับเงื่อนไขที่กาหนดมาเท่านั้น

ลองทำข้อสอบ

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น