ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการพูด อ่าน เขียน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

Conversation

เป็นบทสนทนาเหตุการณ์สั้นๆ ที่โจทย์กำหนดมาให้  แล้วเติมคำ หรือประโยคภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ และเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

ลองทำข้อสอบ

 


Grammar

การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ลองทำข้อสอบ

 


Vocabulary

การใช้คำศัพท์ การแปลคำศัพท์ ให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์

ลองทำข้อสอบ

 


Reading

การอ่านบทความภาษาอังกฤษมีทั้งแบบสั้นประมาณครึ่งหน้ากระดาษ และแบบยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ เมื่ออ่านแล้วจับใจความสำคัญ แล้วตอบคำถามที่โจทย์กำหนดมาให้

ลองทำข้อสอบ

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น