ข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป เป็นการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปอย่างง่าย ไม่ต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ เน้นที่การฝึกคิดรวบยอดหรือแก้ปัญหาเป็นหลัก โดยการตีความหมายของโจทย์ให้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ( บวก ลบ คูณ หาร ) จากนั้นก็คำนวณเพื่อหาคำตอบ หรือการหาคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ถามเป็นเรื่องราวของคนสัตว์ สิ่งของ สถานการณ์ แล้วหาคำตอบ

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น