ความสามารถด้านเหตุผล

ความสามารถด้านเหตุผล

ความสามารถด้านเหตุผล คือ การทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ ….

อ่านต่อ »

การคิดคำนวณ

การคิดคำนวณ

การคิดคำนวณ เป็นการทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ อนุกรม การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา และต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและคำตอบของอนุกรมคือตัวถัดไปหรือตัวสุดท้าย ….

อ่านต่อ »

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา การเรียงข้อความ การสรุปความและการตีความ คำราชาศัพท์ การเลือกใช้คำให้สุภาพ ….

อ่านต่อ »

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการพูด อ่าน เขียน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น Conversation เป็นบทสนทนาเหตุการณ์สั้นๆ ที่โจทย์กำหนดมาให้ ….

อ่านต่อ »