ข้อสอบ Reading

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ Reading เป็นการอ่านบทความภาษาอังกฤษมีทั้งแบบสั้นประมาณครึ่งหน้ากระดาษ และแบบยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ เมื่ออ่านแล้วจับใจความสำคัญ แล้วตอบคำถามที่โจทย์กำหนดมาให้ ….

อ่านต่อ »

ข้อสอบ Vocabulary

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ Vocabulary คือ การใช้คำศัพท์ การแปลคำศัพท์ ให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์  

อ่านต่อ »

ข้อสอบ Grammar

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ Grammar คือ การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ได้แก่ เรื่องของ Path of Speech เรื่องของ ….

อ่านต่อ »

ข้อสอบ Conversation

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ Conversation เป็นบทสนทนาเหตุการณ์สั้นๆ ที่โจทย์กำหนดมาให้ แล้วเติมคำ หรือประโยคภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ และเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ….

อ่านต่อ »

ข้อสอบ การสรุปความ

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ การสรุปความ คือ การสรุปความจากประโยค หรือบทความสั้นๆ ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้ ต้องอิงตามประโยคหรือบทความที่โจทย์กำหนดมาให้  

อ่านต่อ »
1 2