ข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป เป็นการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปอย่างง่าย ไม่ต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ เน้นที่การฝึกคิดรวบยอดหรือแก้ปัญหาเป็นหลัก โดยการตีความหมายของโจทย์ให้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ( บวก ….

อ่านต่อ »

ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา สรุปความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไข ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้  ต้องอิงกับเงื่อนไขที่กาหนดมาเท่านั้น  

อ่านต่อ »

ข้อสอบ อนุกรม

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ อนุกรม คือ การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา และต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและคำตอบของอนุกรมคือตัวถัดไปหรือตัวสุดท้าย ซึ่งวิธีในการหาอนุกรมจะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลขนั้นๆ  

อ่านต่อ »
1 2